Page 1 - pelan_tindakan_oku
P. 1

PELAN TINDAKAN BAGI MEMPERKASAKAN PENEMPATAN PEKERJAAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)PELAN TINDAKAN BAGI MEMPERKASAKAN PENEMPATAN PEKERJAAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)
 KEMENTERIANKEMENTERIAN
 SUMBER MANUSIASUMBER MANUSIA
     Isi Kandungan


     Bil Tajuk                            Muka Surat


      1  Pengenalan Orang Kurang Upaya (OKU) & Keperluan Dalam Pekerjaan 05


      2  Penggalakan Dan Pembangunan Kualiti Hidup Serta Kesejahteraan OKU 07


      3  Kebolehpekerjaan OKU                     51


      4  Akta Kerja 1955 (AKTA 265)                  61


      5  Latihan Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET)       81
        Jabatan Tenaga Manusia Kementerian Sumber Manusia

      6  Perspektif Futuristik Dalam Sokongan Pekerjaan OKU Di Malaysia 97


        Ke Arah Memantapkan Penggajian OKU Dalam Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
      7  Dan Badan-badan Berkanun Serta Syarikat Yang Disenarai Dalam BSKL 105

      8  Penggajian Efektif Bagi Mencapai Penempatan 1% OKU Di Sektor Awam 113


      9  Memastikan Penggajian OKU Kekal Dan Mapan           119


      10 Memperkasa & Meningkatkan Kemahiran Vokasional OKU ke Alam Pekerjaan 129


      11 Sokongan Pekerjaan & Penyesuaian Munasabah OKU        139


      12 Memperkasa Dan Meningkatkan Peluang Pekerjaan Bagi Murid Berkeperluan  147
        Khas (MBK) & Mahasiswa OKU

      13 Mengenalpasti Kompetensi OKU Untuk Penempatan Pekerjaan Di Sektor-sektor  161
        Tertentu
                                          1
   1   2   3   4   5   6